From 2004 to 2007

Steering Committee: from 2004/07/01 to 2007/06/30
President: Yukio Otsu
Vice President: Harumi Kobayashi
Auditor: Yahiro Hirakawa
Board members: (32persons)

  • Setsuko Arita
  • Makiko Hirakawa
  • Yuki Hirose
  • Shunji Inagaki
  • Eiko Kato
  • Hiroko Kasuya
  • Yuriko Kite
  • Kaoru Koyanagi
  • Kazumi Matsuoka
  • Reiko Mazuka
  • Masahiko Minami
  • Susanne Miyata
  • Hirohide Mori
  • Hiromi Morikawa
  • Kei Nakamura
  • Mineharu Nakayama
  • Hiroyuki Nisisawa
  • Tamiko Ogura
  • Yuriko Oshima-Takane
  • Scott Saft
  • Yutaka Sato
  • Tomohiko Shirahata
  • Yas Shirai
  • Hidetosi Sirai
  • Takaaki Suzuki
  • Mari Tanaka
  • Yasushi Terao
  • Jessika Tsubakita
  • Keiko Uehara
  • Hiroko Yamashita
  • Noriaki Yusa
  • Emiko Yukawa