From 2016 To 2019

The term of the following positions will be from July 1, 2016 until June 30, 2019.

Chairperson: Harumi Kobayashi Vice Chairperson:
Susanne Miyata
Internal Auditor: Yasushi Terao

Steering Committee members (listed in alphabetic order):

Butler, Goto Yuko
Hirakawa, Makiko
Hirakawa, Yahiro
Hirose, Yuki
Horie, Kaoru
Ikeda, Keiko
Kano, Akihiro
Kasuya, Hiroko
Kubota, Mihoko
Matsui, Tomoko
Mori, Hirohide
Morita, Mitsuhiro
Nakamura, Kei
Niwano, Katsuko
Shirai, Yasuhiro
Sirai, Hidetosi
Sugiura, Masatoshi
Suzuki, Takaaki
Suzuki, Wataru
Takasu, Yoko
Tamaoka, Katsuo
Yusa, Noriaki