From 2013 To 2016

The followings people are elected for each role to manage our society from 01/07/2013 to 30/06/2016.

Chairperson:

Kobayashi, Harumi (Tokyo Denki University, Psycholinguistics)

Vice-Chairperson:

Miyata, Susanne?(Aichi Shukutoku University, Psycholinguistics)

Internal Auditor:

Terao, Yasushi (University of Shizuoka, Psycholinguistics)

Board Members:

(1) Butler, Goto Yuko

(2) Hirakawa, Makiko

(3) Hirakawa, Yahiro

(4) Horie, Kaoru

(5) Ikeda, Keiko

(6) Kano, Akihiro

(7) Kasuya, Hiroko

(8) Kubota, Mihoko

(9) Matsui, Tomoko

(10) Mori, Hirohide

(11) Morita, Mitsuhiro

(12) Nakamura, Kei

(13) Niwano, Katsuko

(14) Sawasaki, Koichi

(15) Shirai, Yasuhiro

(16) Sirai, Hidetosi

(17) Sugiura, Masatoshi

(18) Suzuki, Wataru

(19) Takasu, Yoko

(20) Tamaoka, Katsuo

(21) Yusa, Noriaki