From 2007 To 2010

Steering Committee: from 2007/07/01 to 2010/06/30
President: Yasuhiro Shirai
Vice President: Hidetoshi Sirai
Auditor: Susanne Miyata

Board members: (32persons)

  • Arita, Setsuko
  • Butler, Goto Yuko
  • Fukazawa, Haruka
  • Fukuchi, Kazunori
  • Hauser, Eric
  • Hirakawa, Makiko
  • Hirose, Yuki
  • Horie, Kaoru
  • Inagaki, Shunji
  • Kajiwara, Makiko
  • Kasuya, Hiroko
  • Kato, Eiko
  • Kobayashi, Harumi
  • Koyanagi, Kaoru
  • Makioka, Shogo
  • Matsuoka, Kazumi
  • Mazuka, Reiko
  • Sawasaki, Koichi
  • Sugiura, Masatishi
  • Takasu, Yoko
  • Tamaoka, Katsuo
  • Tanaka, Mari
  • Tsubakida, Jessica
  • Yamashita, Yuko
  • Yusa, Noriaki